ALGEMENE VOORWAARDEN – www.dartsbelgie.be

 

Bedrijfsinfo: VZW DARTS BELGIË

VZW Darts België, bestaat uit volgende bestuurders:
Cambré Nick, De Mesmaeker Joren, Marien Jorgen, Moens Sören, Rubais Ludovic, Verheyen
Tom.


ADRES: Kapelstraat 16, 3800 Sint-Truiden


EMAILADRES: info@dartsbelgie.be


ONDERNEMINGSNUMMER: 0770.988.365

 

 

We doen ons uiterste best alles zo vlot mogelijk te laten
verlopen en doen er alles voor opdat de onderstaande voorwaarden nooit gebruikt
hoeven te worden. Want voor ons is de klant koning, koningin of dartskampioen.
Maar goed, mocht het ooit nodig zijn of als je ze graag eens leest: je vindt
hieronder de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op alle
andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant
worden uitgesloten, behalve wanneer we ze voorafgaandelijk, schriftelijk en
uitdrukkelijk hebben aanvaard.

 

TOEPASSELIJKHEID

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met “dartsbelgie.be”-webshop, een
initiatief van VZW DARTS BELGIË, Kapelstraat 16, 3800 Sint-Truiden, met
ondernemingsnummer 0770.988.365, hierna “dartsbelgie.be” genoemd.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke
koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van de dartsbelgie.be-webshop,
hierna `Koper` genoemd, afgesloten met dartsbelgie.be.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De
overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van
kracht.

Dartsbelgie.be behoudt zich het recht voor de Algemene
Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige
bestellingen.

Door het gebruik van deze website www.dartsbelgie.be en/of
het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden.

OVEREENKOMST – BESTELLING

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de
bestelling door dartsbelgie.be op het moment dat een orderbevestiging aan de
Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.

Mochten we ons ooit duidelijk vergissen qua prijs
(bijvoorbeeld een webshopitem aanbieden voor maar 0,49 i.p.v. 49 euro), dan
behoudt dartsbelgie.be zich het recht voor het product niet te leveren en zal
het bedrag worden terugbetaald. We brengen je dan ook zo snel mogelijk op de
hoogte. Maar uiteraard doen we ons best alles zo goed mogelijk na te kijken.

Door gebruik te maken van elektronische communicatievormen
is de Koper akkoord dat hierdoor een geldige overeenkomst tot stand kan komen.
Het gebrek aan een gewone schriftelijke handtekening doet niet af aan de
verbindende kracht van de overeenkomst, de algemene voorwaarden en het
aanvaarden daarvan.

Voor zover toegestaan door de wet gelden de elektronische
bestanden van dartsbelgie.be hierbij als bewijs.

Indien dartbelgie.be de bestelling niet kan uitvoeren zal de
Koper hiervan tijdig in kennis gesteld worden, zonder dat deze aanspraak kan
maken op enige vorm van schadevergoeding.

Dartsbelgie.be behoudt het recht beroep te doen op derden
bij uitvoering van een overeenkomst met de koper.

 

BETALING

Je betaalt altijd elektronisch met een bank- of
kredietkaart, op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Dartsbelgie.be zal na het aanvaarden van de bestelling
(orderbevestiging) de Koper een factuur verzenden per e-mail.

 

PRIJZEN

Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s (€), inclusief BTW en
exclusief verzendkosten.

Dartsbelgie.be behoudt het recht om de prijzen te wijzigen,
in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
noodzakelijk is.

 

UITVOERING, LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

Onze artikelen worden verzonden met de post of postnl.

Dartsbelgie.be zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig
mogelijk, en uiterlijk binnen 2 dagen uitvoeren tenzij een andere levertijd is
afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht.

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normaliter zo snel
mogelijk na betaling via bank- en kredietkaart. Een vertraging geeft geen recht
op een schadevergoeding.

Eventuele zichtbare schade en/of kwalitatieve gebreken van
een artikel of andere tekortkoming in de levering dienen door de Koper
onverwijld aan Dartsbelgie.be te worden gemeld.

Producten worden in principe uitsluitend geleverd in
Europese landen. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact
opgenomen te worden via nick@dartsbelgie.be

Leveringen vinden plaats op het door de Koper opgegeven
adres tijdens de bestelling.

 

AANSPRAKELIJKHEID

We doen ons best zo goed mogelijke producten te leveren en
de informatie zo correct mogelijk weer te geven, maar kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor de gevolgen van een aankoop of vergissingen in de
informatie. De producten worden ook nooit door onszelf geproduceerd, de
aansprakelijkheid daarvoor ligt elders.

 

PRODUCTEN:

Kleuren in de producten kunnen afwijken met hun foto’s en
afbeeldingen op de website. Instellingen en beeldschermen kunnen een afwijking
veroorzaken in de kleuren. Dartsbelgie.be tracht haar foto’s waarheidsgetrouw
vast te leggen in een zo natuurlijk mogelijk licht om zoveel mogelijk
kleurafwijkingen te voorkomen.

 

RECHT VAN VERZAKING EN RUILING

De Koper heeft volgens de Belgische wet betreffende de
handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli
1991 “Het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14
kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het
sluiten van de dienstenovereenkomst”

Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de
verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat
verkeren. Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te
worden gevoegd bij de retourzending.

In het geval dat de Koper zijn verzakingsrecht uitoefent is
deze verplicht hier schriftelijk melding van te maken aan Dartsbelgie.be binnen
veertien (14) kalenderdagen na de levering van het product. Het product dient
vervolgens in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen te worden
geretourneerd aan Dart-belgie.be. De terugzending dient eveneens te gebeuren
binnen de vermelde termijn van 14 kalenderdagen. De kosten voor het terugzenden
van het product zijn voor rekening van de Koper.

Dartsbelgie.be is niet aansprakelijk voor enige schade,
diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product
ontstaat.

Indien blijkt dat de teruggestuurde producten gewassen of
gebruikt zijn, vervalt het verzakingsrecht.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het
verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd.
Het product blijft eigendom van de Koper welke verplicht is haar eigendom
binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook
worden teruggestuurd, De Koper zal dan instaan voor de verzendingskosten
hiervan.

Voor de wettelijk bepaalde uitzonderingen – zoals producten
op maat of speciaal voor de klant bedrukt – geldt dit verzakingsrecht niet.

Om de aankoop te herroepen, kan je gebruikmaken van het
modelformulier van de overheid:
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf
of zelf alle nodige gegevens meesturen. Gelieve daarbij duidelijk je
persoonlijke en bankgegevens te vermelden, en een kopie van de leveringsbon of
factuur bij te sluiten, zodat we je aankoop snel kunnen opzoeken en
terugbetalen.

 

GESCHILLEN

Op alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is
het Belgisch recht van toepassing. .

 

OVERMACHT

In geval van overmacht is Dartsbelgie.be niet gehouden hun
verplichtingen jegens de Koper na te komen. Dartsbelgie.be is gerechtigd haar
verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke
niet aan Dartsbelgie.be kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan
haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen
en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of
niet-tijdige levering van toeleveranciers.

Heb je er nog een vraag over? Stel ze dan gerust, we geven
graag een antwoord.


Mvg VZW Dartsbelgië,

 

2022 © Darts Belgie VZW – BE0770988365
Kapelstraat 16, 3800 Sint-Truiden
Privacy PolicyAlgemene voorwaarden

darts_BE-1.png

we ❤ darts
info@dartsbelgie.be

JOIN OUR ARMY

Volg ons op facebook, instagram en twitter – JOIN OUR ARMY – en word lid van de grootste (online) darts community van België